HằngNga, tui iu em lắm!!! ;))

Style: Lãng mạn…Trong sáng…Vui tính…Thân thiện…Kết bạn mọi nơi…!!! Welcome!!! ^__^

Có tình yêu như thế

Posted by HằngNga trên Tháng Mười Hai 20, 2007

 

Thaân taëng nhöõng ngöôøi trong cuoäc, ñaëc bieät em gaùi Tuy Hoaø!

 

Cöù ñuùng heïn, hoâm nay bình minh laïi loù daïng, vaàng döông laïi chieáu saùng. Theá laø moät ngaøy môùi baét ñaàu. Haén cöù voâ tình vôùi thôøi gian ñang vuøn vuït troâi qua. Haén ñaâu coù ngôø ñöôïc moät thôøi khaéc ñang chôø haén ôû cuoái ngaøy. Caùi giôø khaéc maø veà sau haén muoán taåy ra khoûi naõo maø vaãn khoâng ñöôïc. Giôø khaéc aáy cöù baùm rieát laáy haén, laøm vöôùng baän haén heát ñeâm roài laïi ngaøy. Cöù aùm aûnh, cöù chôøn vôøn trong taän ñaáy taâm hoàn cuûa haén. Heát caùch ñeå xua ñuoåi, haén ñaønh chaáp nhaän thöùc khuya môû toan caùnh cöûa ngoøi buùt ñeå luøa caùi giôø khaéc aáy ra trang giaáy cho loøng ñôõ bôùt chôi vôi, bôùt traèn troïc baâng khuaâng. Vaø cuõng laø caùch ñeå ngöôøi trong cuoäc hieåu ngöôøi trong cuoäc hôn.

Chuyeän xaûy ra nhaân 1 dòp sinh hoaït giao löu giöõa nhöõng baïn beø töø Vinh, roài gaàn hôn moät chuùt laø Hueá vaøo, coøn coù nhöõng baïn beø töø Phuù Yeân, Quy Nhôn ra nöõa. Buoåi sinh hoaït chính thöùc ñöôïc baét ñaàu baèng 1 Thaùnh Leã taïi Ñaø Naüng, sau ñoù sinh hoaït sô sô, duøng côm tröa roài di chuyeån xuoáng Hoäi An thaêm phoá coå, ra cöûa Ñaïi sinh hoaït tieáp ñeán chieàu ñoaøn trôû veà Ñaø Naüng vaø keát thuùc taïi ñaây. Coøn khaùch xa ôû laïi ñöôïc môøi veà Hoaø Khaùnh nghæ ñeâm. Laø nhöõng sinh vien, taát nhieân caùc baïn aáy khoâng boû qua cô hoäi ngaøn vaøng ñeå ñaù hieäp phuï giao löu tieáp vôùi nhau cho ñeâm hoâm ñoù. Vì theá caùc baïn aáy ñaõ heø nhau tröôùc khaùch cuõng nhö chuû ai chòu chôi thì overnight taïi Hoaø Khaùnh sau khi keát thuùc chöông trình giao löu chính thöùc vaø caùc baïn aáy cuõng coù môøi caû haén nöõa.

Moät ngaøy thaùng tö trôøi khoâng naéng laém, raát thích hôïp cho sinh hoaït daõ ngoaïi giao löu. Vôùi haén thaät thích thuù laøm sao khi ñöôïc vui chôi, haùt hoø nhöõng baøi haùt, nhöõng troø chôi thaät deã thöông, thaät thaân quen maø cuõng khoâng keùm phaàn haøo höùng vaø soâi noåi giöõa 1 voøng troøn coù caû ngöôøi ñaõ quen bieát vaø nhöõng ngöôøi coøn raát laï. Voán saün coù maùu sinh hoaït neân haén say söa heát troø chôi naøy roài laïi baøi haùt khaùc, khi ñöùng trong voøng troøn cuõng nhö khi chính haén ñieàu khieån. Cöù vaäy ñoù moät ngaøy vôùi haén qua ñi thaät nhanh. Nhanh ñeán ñoä trong haén chæ coøn laïi coù tieáng cöôøi, tieáng hoø reo, nhöõng ñoäng taùc… thaät vui, vui laém. Haén queân maát chung quanh haén coù ñoù ngöôøi quen keû laï. Haén chaúng maåy may ñi tìm ñoïc nhöõng aùnh maét cuûa ngöôøi khaùc daønh cho haén. Haén thaät voâ tö, chôi vaø chôi, chôi thaät heát mình. Chæ coù vaäy thoâi. Roài ngaøy cuõng taøn, maøn ñeâm daàn buoâng xuoáng, ngöôøi ngöôøi baét ñaàu noùi lôøi chia tay nhau. Khi aáy haén boãng thaáy mình cuõng coù caùi gì ñoù xoân xao boài hoài. Chaúng leõ gaëp nhau, vui chôi ca haùt beân nhau ñeå roài khi keát thuùc buoåi giao löu thì chaúng coøn laïi gì heát thoâi sao ? Vì ñaõ nhieàu laàn ñöùng ra toå chöùc daõ ngoaïi neân haén coù thoùi quen trong nhieäm vuï laø chæ ra veà khi moïi ngöôøi ñaõ veà heát vaø moïi chuyeän ñaõ xong xuoâi ñaâu vaøo ñaáy. Maëc daàu laàn naøy vôùi tö caùch laø 1 khaùch môøi nhöng haén vaãn naán naù cho ñeán khi khoâng coøn ai ôû laïi nöõa. Taïi ñieåm keát thuùc Ñaø Naüng, ñöông luùc moät vaøi ngöôøi cuoái cuøng chuaån bò ra veà, thì moät chieác honda tieán laïi choã haén ñang ñöùng vaø moät gioïng nöõ caát leân hoûi trong söï ngôõ ngaøng:

– Moïi ngöôøi ñaâu heát roài maø chæ coøn laïi coù maáy ngöôøi ri anh Thôm ?

Vöøa traû lôøi “veà heát roài” haén vöøa nhìn kyõ xem ai ñaõ hoûi haén vaø tieáp:

– La Vang haû ! Sau giôø naøy môùi tôùi ?

Haén toø moø hoûi theâm: – Chôû theâm ai nöõa vaäy ? Vì haén ñaõ coá xem cho roõ roài nhöng döôøng nhö ngöôøi ngoài phía sau vôùi haén ñeán luùc naøy môùi gaëp laàn ñaàu. La Vang ñaùp:

– Vì hai ñöùa em ñi xe maùy neân veà treå. Coøn ñaây laø 1 khaùch ñeán töø Phuù Yeân.

Vöøa noùi La Vang vöøa chæ veà ngöôøi baïn gaùi ngoài phía sau. La Vang laø ngöôøi haén bieát töø maáy naêm veà tröôùc, vôùi La Vang haén laø moät ngöôøi ñaøn anh ñuùng hôn laø baïn beø ñoàng trang löùa. Vì bieát La Vang nhaø ôû döôùi Ñaø Naüng naøy –Ñaø Naüng caùch Hoaø Khaùnh khoaûng 12 km– neân haén hoûi La Vang:

– Vaäy giôø em tính theá naøo ? Chôû khaùch leân roài ôû laïi chôi mai veà hay sao ?

– Khoâng, em chæ chôû baïn Nga leân roài veà ? La Vang ñaùp.

Haén caûm thaáy khoâng oån. Con gaùi maø ñi leân 12 km roài veà laïi moät mình trong ñeâm hoâm nhö röùa thì khoâng hay. Trong khi ñoù duø sao ñi nöõa haén cuõng laø ñaøn anh, lôùn hôn La Vang maø ñeå nhö vaäy thì xem ra khoâng ai ngoù cho ñöôïc. Ñoàng thôøi haén nghó tieän ñoù mình ôû laïi chôi ñeå ñaùp laïi lôøi môøi cuûa maáy anh em. Haén quyeát ñònh:

– Thoâi La Vang ñeå anh chôû khaùch leân cho, em coi veà nhaø chôù cuõng treå roài ñoù.

La vang ñoàng yù vaø ngöôøi khaùch kia cuõng baèng loøng cho haén chôû veà Hoaø Khaùnh. Töôûng chöøng nhö chuyeän chæ coù theá. Vôùi Nga, thaät haén voâ tö heát choã noùi. Sinh hoaït suoát ngaøy hoâm nay, coøn caû ñeâm hoâm tröôùc tieáp khaùch haén cuõng coù maët nhöng Nga vaãn laø ngöôøi maø haén töôûng mình hoaøn toaøn nhö chöa töøng gaëp. Giôø haén laïi laø ngöôøi chôû Nga ñi 12 km, coù leõ khoâng ngaén cho laém, chaû leõ cöù laøm thinh ñi moät maïch. Ñi xe oâm ñoù maø coøn noùi qua laïi ñöôïc vaøi caâu, huoáng gì baây giôø… neân haén baét ñaàu baét chuyeän laøm quen. Thöôøng ngaøy, khi noùi ñi Hoaø Khaùnh laø haén raát laáy laøm ngaïi vì ñöôøng ñoâng xe, buïi baëm, theâm oå gaø, oå voi nöõa chöù. Coøn laàn naøy, ñuùng laø chöa ñi ñaõ thaáy tôùi. Haén chaïy xe raát chaäm vì vöøa laø chôû nöõ maø coù leõ laø cuõng vöøa vì haén muoán nhö vaäy… ñeå coá keùo níu cuoäc noùi chuyeän theâm daøi ra, daøi ñeán khoâng coù ñieåm döøng caøng hay.

Chính haén cuõng khoâng hieåu taïi sao nhö vaäy, caùch ñoù ñoä 15’ – 20’ thì Nga hoaøn toaøn chöa coù tí choã naøo trong loøng haén, trong trí haén, theá maø chæ thoaùng choác, töï luùc naøo khoâng bieát nöõa Nga baét ñaàu cheá ngöï taâm trí haén. Thôøi gian aùc nghieät sao khoâng chaàm chaäm thoâi, quaõng ñöôøng kia sao khoâng hieåu cho haén maø daøi theâm ra. Haén töï nhuû chaúng leõ mình phaûi loøng vôùi Nga roài sao ? Caùnh hoa hoàng ñang khoe saéc trong hoàn haén roài aø ? Khoâng phaûi. Haén khaúng quyeát nhö theá vì haén vaãn bieát raèng khoâng rieâng gì vôùi Nga maø vôùi baát kyø ngöôøi con gaùi naøo khaùc haén cuõng khoâng ñöôïc pheùp nghó tôùi chuyeän ñi vaøo tình yeâu löùa ñoâi. Vì haén ñaõ choïn theá. Song haén vaãn nôm nôùp trong loøng noãi lo sôï; khoâng kheùo haén seõ ñaùnh maát söï löïa choïn maø haén vaãn haøng oâm aáp phaán ñaáu ñaït cho baèng ñöôïc baáy laâu nay. Haén vaãn thaønh thaät vôùi loøng mình maø nhìn nhaän khoâng döôùi moät laàn töøng baáp beânh nhö ñeøn heo haét tröôùc gioù ñeå tieáp tuïc ñöùng beân naøy hay nhaûy sang beân kia. Haén suy nghó, haén baên khoaên phaûi chaêng cöù coù rung caûm nhö vaäy laø ñaõ baét ñaàu yeâu ngöôøi ñoù theo kieåu trai gaùi ñeå ñi ñeán hoân nhaân ? Haén baét ñaàu phoøng thuû, haén traùnh nhöõng lôøi noùi vaø haønh ñoäng mang boùng daùng cuûa 1 con tim yeâu ngöôøi khaùc phaùi, haén thaønh thaät khai baùo veà choïn löïa cuûa haén cho Nga nhö laø moät thoâng baùo ngaàm hieåu ñeå Nga bieát raèng duø gì thì giöõa haén vaø Nga coù bieân giôùi ñaáy. Khoâng bieát taïi sao luùc ñoù haén laïi hoaù ra voâ cuøng ngu muoäi khoâng nhìn ra Nga ñang nhìn haén döôùi laêng kính naøo; moät söï meân meán tình thaân höõu baïn beø hay tim Nga cuõng ñang baét ñaàu rung leân giai ñieäu… Song haén cuõng caûm thaáy hình nhö Nga hieåu ra yù haén hay ít laø Nga taét daàn giai ñieäu môùi vöøa thoaùng rung leân…

Cuoái cuøng xe phaûi gheù vaøo Hoaø Khaùnh. Haén thaàm caùm ôn Trôøi ñaõ thöông haén, giuùp haén gìn giöõ söï löïa choïn cuûa haén, ñaõ cho haén taïo ra moät ñieåm döøng maø hôn thì löïa choïn cuûa haén seõ khoâng coøn vaø moät khi chöa tôùi thì hoaù ra tim haén khoâng coù ngaên tình yeâu. Neáu quaû thaät tim haén khoâng coù ngaên tình yeâu thì haén laø 1 keû khieám khuyeát, thieáu quaân bình maø Thöôïng Ñeá khi taïo ra con ngöôøi thì hoaøn toaøn khoâng muoán theá. OÂi laïy Thöôïng Ñeá treân cao, Ngöôøi ñaõ taïo ra con ngöôøi nhö theá, xin ñöøng ñeå con khieám khuyeát, thieáu quaân bình – khoâng bieát rung ñoäng tröôùc nhöõng veû ñeïp maø Ngöôøi ñaõ taïo döïng neân– nhöng giuùp con bieát kòp thôøi taïo ra nhöõng ñieåm döøng ngoõ haàu ñaûm baûo söï toaøn veïn thieân chöùc laøm ngöôøi – coù tim yeâu– vaø söï toaøn veïn löïa choïn maø con haèng tha thieát ñeo ñuoåi. Suoát ñeâm ñoù haén chôi vôùi anh em trong ñoù taát nhieân coù caû Nga nöõa. Moïi ngöôøi nhö ghen tò vôùi haén khi thaáy haén vaø Nga thaân thieän vôùi nhau. Haén caøng gaàn Nga haén caøng thaáy Nga vaø haén coù nhieàu ñieåm gioáng nhau, ñoàng caûm vôùi nhau, hai taâm hoàn baét nhòp nhau raát haøi hoaø… Haén nhaän ra nôi Nga coù phong caùch laõng maïnh, moät chuùt phong löu maø chöa moät ngöôøi con gaùi naøo haén töøng gaëp coù ñöôïc. Ñoù cuõng laø kieåu caùch haén ñang soáng neân khoâng laïi gì moät söï hoäi nhaäp vaøo nhau raát nhanh vaø raát tuyeät vôøi. Khi aáy haén nghieäm ra raèng ñaâu phaûi cöù heã hai taâm hoàn lôùn giöõa nam vaø nöõ gaëp nhau nhö vaäy laø nhaát ñònh seõ ñi ñeán tình yeâu ñoâi löùa, ñi ñeán hoân nhaân. Song vôùi nhöõng ñieåm döøng cuï theå, nhöõng giôùi haïn roõ raøng thì hai taâm hoàn kia cuõng seõ lôùn hôn, lôùn maõi trong moái tình tri aâm tri kyû, seõ maõi laø baïn höõu cuûa nhau khoâng hôn khoâng keùm. Ñaây coù phaûi söï thaät khoâng hay chæ laø 1 giaû taïo maø tình yeâu ñoâi löùa ñang nuùp boùng chôø tuoân voït leân ? Haén cuõng khoâng bieát nöõa ! Nhöng Nga khoâng phaûi laø ñoái töôïng tình yeâu ñoâi löùa trong haén. Vôùi nhöõng rung ñoäng kia cho duø noù vaãn coù söï maõnh lieät rieâng cuûa noù nhöng vaãn khoâng phaûi laø rung ñoäng yeâu ñöông ñoâi löùa maø haén ñaõ töøng caûm neám trong ñôøi. Haén xaùc tín giöõa Nga vaø haén laø tình baïn, moät tình baïn raát ñeïp vaø cao thöôïng mang moät chuùt höông vò laõng maïn. Haén caøng tin töôûng hôn laø haén coù lyù khi Nga vaø haén chia chung ly röôïu vaø nguyeàn öôùc seõ laø anh em keát nghóa vôùi nhau maõi maõi, coù caû Thöôïng Ñeá chöùng giaùm nöõa ñaáy. Veà phaàn Nga nhö theá naøo haén khoâng bieát. Haén chæ vieát leân ñoaûn khuùc naøy haøm chöùa nhieàu duïng yù trong ñoù muoán nhaén nhuû vôùi Nga:

– Nga ôi, em haõy cuøng anh gìn giöõ tình baïn naøy vaø öôùc gì tình anh em chuùng mình luoân giöõ maõi neùt cao ñeïp vaø chaân thaønh nhö nhöõng giaây phuùt ban ñaàu. Quaû thaät haén tin coù moät kieåu tình nhö vaäy toàn taïi treân traàn ñôøi naøy.

Nguồn: Scribd

PS: Tuy là hem thích bài nì lém nhưng mà vẫn post vì … nhân vật nữ chính lên Nga!?! Híhíhí … 😀

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: